REGULAMIN “LANGIGIO”

1. Podmiotem oferującym i świadczącym usługę w postaci kursu językowego wideo określonego w Umowie o szkolenie oraz w Regulaminie jest firma

Langigio LTD

www.langigio.com

3 Amberley Way

Londyn TW4 6BH

zwana w Umowie oraz Regulaminie „Langigio”.

2. Podstawą świadczenia usług w postaci kursu językowego wideo Langigio (zwanego dalej „kursem”) jest zawarcie pomiędzy uczniem, a Langigio Ltd zaakceptowanie przez niego regulaminu.

3. Uczeń w rozumieniu niniejszej umowy to osoba, która dokonała płatności za kurs i potwierdziła swoje konto w drodze mailowej.

4. Uczeń ma możliwość wykupić dodatkowe spotkanie z lektorem, jak również wykupić poradę odnośnie zindywidualizowanego programu nauki odnoszącego się do częstotliwości powtarzania lekcji i procesu dydaktycznego.

5. Do korzystania z kursu niezbędny jest dostęp do internetu i sprzęt do tego celu przeznaczony, posiadany we własnym zakresie przez ucznia.

6. Zaleca się zamknięcie podczas lekcji wideo wszystkich innych programów korzystających z połączenia internetowego z uwagi na szybkość transmisji internetowej.

7. W razie problemów technicznych bądź merytorycznych uczeń winien zwrócić się do Działu Obsługi Klienta Langigio e-mailowo: office@langigio.com, telefonicznie

☎ UK +44 7928538547 dla połączeń zagranicznych (spoza UK)

☎ 0 7928 538 547 dla połączeń krajowych (z terenu UK)

8. W ramach kursu uczeń otrzymuje indywidualne konto (zwane dalej „kontem”), za pomocą którego po zalogowaniu na stronie internetowej www.langigio.com będzie mógł korzystać z przeprowadzanych przez Langigio lekcji angielskiego wideo na wykupionym poziomie zaawansowania.

9. Po dokonaniu opłaty na rzecz Langigio Ltd uczeń otrzyma na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie procesu rejestracji login i hasło umożliwiające zalogowanie się na stronie www.langigio.com i tym samym uczestniczenie w zajęciach stanowiących treść zamówienia.

10. Langigio Ltd nie ponosi odpowiedzialności za:

a. Wszelkie niedogodności wynikające z działań oprogramowania lub sprzętu należącego do ucznia, polegające na uniemożliwieniu lub utrudnieniu korzystania z lekcji wideo, w tym spowodowane przez bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Słuchacza,

b. Skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła hasła do konta bez względu na przyczynę, która ten fakt spowodowała. W takim przypadku uczeń winien niezwłocznie poinformować o zaistnieniu sytuacji Dział Obsługi Klienta Langigio celem wdrożenia procedury zablokowania konta,

c. Niezgodny z celem kursu sposób wykorzystania konta przez ucznia,

d. Wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego udostępnienia przez ucznia konta osobom trzecim.

11. Langigio Ltd zobowiązuje się zrealizować kurs będący przedmiotem regulaminu z należytą starannością.

12. Langigio Ltd nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn technicznych niezależnych od Langigio Ltd, wywołanych przez działania osób trzecich lub siłę wyższą.

13. W przypadku podjęcia przez ucznia działań mających na celu kupno kursu wideo od Langigio Ltd uczeń niezwłocznie po zaksięgowaniu na należącym do Langigio LTD koncie bankowym odpowiedniej wpłaty za kurs umożliwia dostęp uczniowi do wszelkich materiałów wchodzących w zakres wykupionego poziomu.

14. Zgodnie z ustaleniami Langigio LTD uczeń ma prawo odstąpić od kursu w ciągu 48 godzin od zakupu. Warunkiem koniecznym jest przedstawienie zastrzeżeń i powodów takiej decyzji w formie filmu wideo i przesłania go na adres e-mailowy: office@langigio.com z tytułem w temacie e-maila: POWODY.

15. W przypadku przyjęcia zwrotu kwota wpłacona za kurs zostanie przekazana na konto bankowe wskazane pisemnie przez ucznia w ciągu kolejnych 48 godzin od dnia prawidłowego i uznanego odstąpienia od świadczenia usług edukacyjnych.

16. Uczeń ma prawo do składania pisemnych reklamacji na adres Działu Obsługi Klienta Langigio Ltd wskazany powyżej. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty wpływu pisma.

17. Opiekun ucznia niepełnoletniego ponosi pełną odpowiedzialność za respektowanie regulaminu przez ucznia.

18. Uczeń wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Langigio Ltd w celach marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Uczeń oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczeń wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Langigio Ltd.

19. Programy komputerowe oraz materiały edukacyjne zawarte na stronie www.langigio.com stanowią własność Langigio Ltd. Uczeń zobowiązuje się respektować autorskie i majątkowe prawa przysługujące Langigio Ltd z tytułu opracowanych i przedstawionych mu w trakcie trwania kursu programów i materiałów edukacyjnych, a zwłaszcza do nienaruszalności ich treści oraz formy. Słuchacz zobowiązuje się nie kopiować chronionych prawem autorskim materiałów bez wcześniejszej pisemnej zgody Langigio Ltd. Słuchacz zobowiązuje się nie używać jakiegokolwiek sprzętu do nagrywania (zarówno audio, jak i audiowizualnych) na zajęciach bez wcześniejszej zgody Langigio Ltd. Nazwy „Langigio” oraz „Langigio Ltd” są zastrzeżone. Jakiekolwiek naruszenie powyższych postanowień będzie skutkować pozwem sądowym.

20. W przypadku chęci korzystania z jednego konta, na którym wykupiony został jeden kurs, przez większą liczbę osób niż jedna, należy uzyskać pisemną zgodę od Langigio Ltd. poprzez kontakt e-mailowy: office@langigio.com.

21. Spory, które mogłyby wyniknąć z regulaminu będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Langigio Ltd.

22. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Wielkiej Brytanii.

23. Uczeń ma prawo korzystać z wykupionego kursu bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych, jeśli chodzi o poszczególne lekcje wideo z danego poziomu.